Ο Δήμος Ρεθύμνου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η προμήθεια

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού στέγασης και προβολής της Γιορτής Κρασιού και τυποποιημένων Παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ρεθύμνης

Αξία προμηθευόμενων ειδών : 54.065,04 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α 23% : 12.434,96 Ευρώ
Προϋπολογισμός : 66.500,00 Ευρώ
Υπάρχουσα πίστωση 2011 : 66.500,00 Ευρώ

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. (Κωδικός πράξης ΣΑ:2011ΕΠ280032)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο Δελφίνι» ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη στις 10:00 - 10:15 π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι:

εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ποσό 2.310,00 ευρώ και εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β ποσό 1.020,00 ευρώ η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς .

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.