Την απλούστευση των λογιστικών κανόνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χάρη στην οποία μπορούν δυνητικά να εξοικονομούν έως 1,7 δισ. ευρώ ετησίως, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών η Επιτροπή πρότεινε, όπως δημοσιεύει η real.gr, να βελτιωθεί η διαφάνεια και να προωθηθούν βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Για την αύξηση της διαφάνειας των πληρωμών που καταβάλλουν οι εταιρείες εκμετάλλευσης εξορύξεων και υλοτομίας σε κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά χώρα.

Το σύστημα αυτό προτείνεται να ισχύσει για τις μεγάλες ιδιωτικές εισηγμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των εξορύξεων ή της υλοτομίας.

Το CBCR διαφέρει ως έννοια από την υποβολή τακτικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων, δεδομένου ότι παρουσιάζει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση αντί για ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών για όλον τον κόσμο. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μπόνους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές εταιρείες στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής θα καθιστά σαφή τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των εταιρειών στις χώρες υποδοχής. Αυτή η περισσότερο διαφανής προσέγγιση αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές


Περιορισμός της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ

Με την πρόταση σχετικά με την τροποποίηση των λογιστικών οδηγιών, η Επιτροπή αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις. Η απλούστευση της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων θα τις καθιστούσε επίσης περισσότερο συγκρίσιμες, σαφείς και εύληπτες. Θα επέτρεπε επίσης στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, για παράδειγμα στους μετόχους, τις τράπεζες και τους προμηθευτές, να κατανοούν καλύτερα τις επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Οι δυνητικές εξοικονομήσεις των ΜΜΕ υπολογίζονται σε 1,7 δισ. ευρώ ετησίως.

Τα θέματα αυτά θα υπάρξει μια πρώτη ευκαιρία να συζητηθούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς στη διάσκεψη για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θα διοργανώσει η Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες.