Το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακου δανείου (ΜΟΔ) ύψους έως 660.281.301 ευρώ σε 2 σειρές (ΜΟΔ), με τους ακόλουθους όρους:

Η α' σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 408.625.335 ευρώ, με την έκδοση έως 408.625.335 ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, θα έχει διάρκεια 6 έτη, ετήσιο επιτόκιο 7% και Τιμή Μετατροπής 0,54 ευρώ.

Η β' σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 251.655.966 ευρώ, με την έκδοση έως 251.655.966 ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1ευρώ, θα έχει διάρκεια 7 έτη, ετήσιο επιτόκιο 6,3% και Τιμή Μετατροπής 0,99 ευρώ.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και στις 2 σειρές του ΜΟΔ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με αναλογία συνολικά και στις δύο σειρές 6 ομολογίες για κάθε 7 μετοχές.

Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της εταιρείας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι ομολογίες και των δύο σειρών του ΜΟΔ δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιριών του ομίλου καθώς και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. εξέλεξε τον κ. Ι. Αρτινό ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της MIG.

in.gr