Στο Μουσείο της Ακρόπολης θα βρεθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναράκης, προκειμένου να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των δυο φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. Ο Δήμος Γόρτυνας είναι μεταξύ των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν, να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων, και να υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα.

Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να αναπτύξει σχέσεις με όλα τα όργανα και τους φορείς στην επικράτειά της, προκειμένου να προωθήσει την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Η Χάρτα εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω. Η εκπόνηση είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Προτεραιοτήτων που έχει συνταχθεί, η Χάρτα θα παράσχει κάποιες υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην απασχόληση, συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κτλ. Επίσης η Χάρτα στοχεύει στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.