Νέο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων που θα διευκολύνει την ρευστότητα των μικρομεσαίων ανακοινώσε η διοίκηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργοποίηση δύο νέων προϊόντων, μέσω των οποίων αναμένεται να «κινητοποιηθούν» εγγυήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο προϊόν αφορά σε πρόγραμμα με σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών, ύψους 200 εκατ. ευρώ (με 50 εκατ. από τα ίδια κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ).

Το δεύτερο αφορά σε Ειδικό Ταμείο Εγγυοδοσίας, με κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, π.χ. για δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και για δράσεις του επενδυτικού νόμου.

Τα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε εκείνα των ανακυκλούμενων δανείων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων, που θα αρχίσουν σταδιακά να διοχετεύονται στην αγορά εντός του Νοεμβρίου στο πλαίσιο των πέντε νέων ταμείων δανειοδότησης του ΕΤΕΑΝ.