Στο ΕΣΠΑ εντάχτηκε ο εξοπλισμός δημοτικού σχολείου των Ανωγείων που αφορά σε διαδραστικούς πίνακες, μουσικά όργανα, υπολογιστές κτλ.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για 1 τμήμα ένταξης, του Δημοτικού σχολείου του Δήμου Ανωγείων.

Ο εξοπλισμός αφορά στις παρακάτω κατηγορίες βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Α : «Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Β : » Διαδραστικοί Πίνακες»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Γ : » Έπιπλα»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Δ : «Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και
ψυχοκινητικής αγωγής”
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Ε : «Λοιπός Εξοπλισμός»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤ : «Μουσικά Όργανα»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Ζ : «Παιδαγωγικό Υλικό»

Παραδοτέα πράξης:
Εξοπλισμός (Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Διαδραστικός, Πίνακας, Έπιπλα, Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής, λοιπός εξοπλισμός, μουσικά όργανα, παιδαγωγικό υλικό) για το τμήμα ένταξης του Δημοτικού σχολείου του Δήμου Ανωγείων