Στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, προχωρά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου

Το Έργο αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μελών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου
Σκοπός του Έργου είναι η Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες καθώς και η αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου.

Προϋπολογισμός:
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται ως ακολούθως: 350,00 ευρώ ανά επιχείρηση που θα ενταχθεί ως δικαιούχος στην Πρόσκληση Β', συν 70,00 ευρώ ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτισης - Συμβουλευτικής (350,00€ / επιχείρηση + 70,00 € / εργαζόμενο). Σε κάθε
περίπτωση ο προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών του Συμβούλου δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 56.000,00 ευρώ συνολικά.

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε συνολικά 27 μήνες:

• Ένας (1) μήνας με ημερομηνία έναρξης την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Φορέα - Φάση Ι
• Είκοσι έξι (26) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Φορέα και της ΕΚΑΕ- Φάση II.