Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τρίτη 15-11-2011 η α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιεράπετρας περιόδου 2012-2014, δηλαδή ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου.

Στη φάση αυτή, βάσει του οράματος και των προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής και της υφιστάμενης κατάστασης, των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής μας, καθορίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός, που διαρθρώνεται σε άξονες, μέτρα και στόχους.

Σε κάθε στόχο έχουν αναγραφεί ενδεικτικά προτεινόμενα έργα και δράσεις που θα υλοποιήσει ο Δήμος.
Οι φορείς και πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους στο Δήμο με επιστολή ή e-mail ([email protected]) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Οι παρατηρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν τους στόχους που έχουν τεθεί και γενικά το στρατηγικό σχέδιο, αλλά και τα επί μέρους έργα και δράσεις (και πλέον των αναγραφομένων) που είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι διάφορες προτάσεις θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου περιόδου 2012-2014 και στα ετήσια προγράμματα δράσης που θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Για τις απαντήσεις μπορούν αν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ερωτηματολόγιο στην παρακάτω ιστοσελίδα.

http://www.dimosierapetras.gr/viewnews.php?news_id=171&lang=gr