Υπερδιπλασιάστηκαν οι ζημιές της Geniki Bank στο εννεάμηνο του 2011, διαμορφούμενες στα 617,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 304,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα και της απομείωσης λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, ύψους 230,1 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η Geniki Bank, την υπό εξέταση περίοδο τα λειτουργικά της έσοδα διαμορφώθηκαν στα 97,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 22,91% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των εσόδων από τόκους.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων προβλέψεων και απομείωσης ενεργητικού) ανήλθαν στα 102,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 11,4 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Ο Όμιλος συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα κόστη του. Η μείωση του κόστους επετεύχθη και στα λειτουργικά κόστη και στο κόστος προσωπικού.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις) και η μείωση αξίας ενεργητικού ανήλθαν στα -5,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 10,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου.

Παρά την αποτελεσματική πολιτική ελέγχου του κόστους, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες επηρέασαν σημαντικά τα λειτουργικά έσοδα, καταλήγοντας σε ένα αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα πριν από τις προβλέψεις και την απομείωση του ενεργητικού.

Η συνεχής επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντας είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις ανήλθαν στα 377,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν στα 3,015 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,03% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2010, ενώ οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 1,824 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,74% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2010.