Παγωμένο θα παραμείνει έως το τέλος του 2011 το δανειοδοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Από το 2012, η διοίκηση σχεδιάζει νέο πρόγραμμα, με αυξημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, περισσότερα απαιτούμενα ένσημα, αλλά και αυξημένο επιτόκιο.

Την ίδια στιγμή τα χρέη προς τον οργανισμό ξεπερνούν τα 1,3 δισ. ευρώ και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, εφαρμόζει ρύθμιση χρεών, για περίπου 70.000-80-000 δικαιούχους, που οφείλουν περί τα 100 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως βάσει των υπολογισμών του υπουργείου, περισσότερο από το 75% των ωφελούμενων δεν καταβάλει διαχρονικά, τις οφειλές του, ενώ το φαινόμενο, λόγω της κρίσης, της αυξημένης ανεργίας και την μείωσης των εισοδημάτων, το τελευταίο διάστημα έχει λάβει τη σχεδόν καθολικό χαρακτήρα.

Βάσει των σχεδιασμών, το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης από τον ΟΕΚ, με δικά του κεφάλαια (όχι μέσω τραπεζών) τόσο για επισκευή όσο και για ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας. Στόχος είναι να εφαρμοστεί με το μικρότερο δυνατό κόστος, τουλάχιστον ένα περιορισμένο πρόγραμμα, με το χρόνο να πιέζει αφού το υπουργείο έχει δεσμευθεί πως θα περικοπεί η δαπάνη για κοινωνική πολιτική κατά 70 εκατ. ευρώ εντός του 2011.

Με την αλλαγή των όρων στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα είναι λιγότεροι, καθώς θα εφαρμοστούν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και αυξημένα όρια ενσήμων, ενώ τα νέα δάνεια θα για δικαιούχους με οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, έντοκα.

Αναλυτικά, το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης του ΟΕΚ, συνολικού κόστους 100.000.000 ευρώ, θα προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, που θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος του ποσού, ενώ για δάνεια αγοράς κατοικίας θα υπάρχει διασύνδεση του ύψους της ετήσιας δόσης με το ετήσιο εισοδηματικό όριο.

Διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν στα επιτρεπόμενα ποσά δανείων, όχι μόνο βάσει εισοδήματοας αλλά και σύμφωνα με τα παιδιά μιας οικογένειας. Έτσι, οικογένεια με ένα παιδί δεν θα μπορεί να πάρει δάνειο μεγαλύτερο των 70.000 ευρώ, με δύο παιδιά 90.000 ευρώ, με τρία παιδιά 100.000 ευρώ και με τέσσερα παιδιά και άνω 120.000 ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ, ότι τα προγράμματα του παρελθόντος, τα αντίστοιχα όρια δανείων ξεκινούσαν από 100.000 ευρώ και σε περιπτώσεις ξεπερνούσαν ακόμη και τα 160.000 ευρώ.

Όταν τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα, πιθανότατα από το 2012, θα απαιτούνται και περισσότερες ημέρες ασφάλισης (ένσημα) προκειμένου να μπορεί ένας εργαζόμενος να λάβει δάνειο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το όριο πλέον θα είναι τα 3.000 ένσημα, όταν μέχρι πρότινος ήταν 2.200 ένσημα.

Τέλος, για δικαιούχους με ετήσιο εισοδηματικό όριο από 20.000 ευρώ και άνω, τα δάνεια που θα χορηγούνται δεν θα είναι άτοκα, όπως ήταν μέχρι σήμερα, αλλά έντοκα. Βάσει των σχεδιασμών, το επιτόκιο θα λίγο υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Να σημειωθεί, ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με νομοθετική διάταξη, τρέχει ρύθμιση χρεών προς τον Οργανισμό. Οι αιτήσεις των ωφελούμενων από κάποιο στεγαστικό πρόγραμμα της περασμένης περιόδου θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2011, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ.

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι την δημοσίευση του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) αποκλειστικά από το στεγαστικό του κεφάλαιο, για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας, είτε από παραχώρηση κατοικίας ή αγορασμένου διαμερίσματος και εξυπηρετούνται και παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του ΟΕΚ.

α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δικαιούχου έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, ο δικαιούχος μπορεί να εξοφλήσει το ποσό αυτό, καθώς και τις παντός είδους επιβαρύνσεις, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 6 και μεγαλύτερος από 24 και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

β) Εφόσον η οφειλή του δικαιούχου είναι ενήμερη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υπολείπεται άληκτο κεφάλαιο, ο δικαιούχος μπορεί να εξοφλήσει εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επιμέρους δόσεων.

γ) Εφόσον ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31/12/ 2012.

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, σύμφωνα με δημοσίευμα στο capital.gr, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.