Από την 1η Απριλίου οι συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο οικονομικών προσδιορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των 1.500 ευρώ από 1.1.2012 και εξής. Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναφορικά με τις κυρώσεις τονίζεται πως για πράξεις ή παραλείψεις που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο.

Ποιες συναλλαγές αφορά

Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω των τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.

Τι γίνεται με προκαταβολές-προεξόφληση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν σε συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, εμπίπτουν στις ίδιες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως του ποσού εκάστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εξοφλείται από τον ιδιώτη-αγοραστή μέσω τράπεζας, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.

newsbest.gr