Τη δυνατότητα να καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης έως και 12 μήνες πριν από την αίτηση διακοπής επαγγέλματος, έχουν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Σε εγκύκλιο του ταμείου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο capital.gr, αφού υπενθυμίζεται ότι πλέον, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

Aναφέρονται οι βασικοί όροι της συνταξιοδότησης και διευκρινίζεται ότι:

Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές από το μήνα υποβολής της αίτησης έως το μήνα διακοπής του επαγγέλματος.

Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος , εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

1) Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού, μπορεί εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει το επάγγελμά του για μέγιστο διάστημα δώδεκα μηνών μετά την αίτηση συνταξιοδότησης στην οποία έχει δηλώσει ρητά την επιθυμία του αυτή.

Επομένως, προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι να έχει θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης δηλαδή να έχει συμπληρώσει τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προκύπτει έως και το μήνα υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

 Ο χρόνος ασφάλισης από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης δεν θα προσμετράται για θεμελίωση αλλά μόνο για προσαύξηση του ποσού σύνταξης.

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ζητείται η εφαρμογή της διάταξης, θα προσμετράται:

- Ο συντάξιμος χρόνος μέχρι και το μήνα υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος
- Ο χρόνος ο οποίος έχει ήδη αναγνωριστεί ή του οποίου η αναγνώριση ζητείται με το συνταξιοδοτικό αίτημα.

Επειδή δε γίνεται από τη διάταξη καμία διάκριση, αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος τόσο Παλαιών όσο και Νέων ασφαλισμένων.

2) Επιλογή του υποψήφιου συνταξιούχου.

Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και όχι μεταγενέστερα θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να δηλώσει ρητά την επιθυμία του για διατήρηση του επαγγέλματός του, αφού από την επιλογή του αυτή θα καθοριστεί τόσο η διαδικασία απονομής της σύνταξης όσο και οι ειδικοί όροι της συνταξιοδότησης, ως προς τις οριζόμενες προθεσμίες, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την έναρξη σύνταξης.

Επομένως κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει αφενός την επιθυμία του να υπαχθεί στη διαδικασία τη προβλεπόμενη από τη νέα διάταξη, αφετέρου ότι ενημερώθηκε για τους σχετικούς όρους συνταξιοδότησης.

3) Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία διακοπής δεν ρυθμίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης υπενθυμίζουμε ότι ορίζεται η 1η του επόμενου μήνα υποβολής δικαιολογητικών διακοπής. Επομένως οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν μέσα στο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο της εξόφλησης μήνα.

4) Έναρξη συνταξιοδότησης.

Η έναρξη συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται από:

Α) Την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος
Όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη του νόμου, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος κι εφόσον τηρηθούν οι όροι καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Επέρχεται επομένως τροποποίηση στα οριζόμενα στις διατάξεις αρθρ. 30 του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του ΟΑΕΕ (συγχώνευση ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) αφού πλέον η έναρξη συνταξιοδότησης κρίνεται όχι από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος αλλά από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Εάν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά διακοπής του επαγγέλματος εντός του προβλεπόμενου δωδεκαμήνου, το συνταξιοδοτικό αίτημα απορρίπτεται και απαιτείται η υποβολή νέου συνταξιοδοτικού αιτήματος με υποχρεωτική πλέον την προσκόμιση των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος.

Β) Την ημερομηνία καταβολής εισφορών του διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος. Εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρήσει το επάγγελμα μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών εφόσον οι μεταγενέστερες της αίτησης ασφαλιστικές εισφορές εξοφληθούν μέχρι και το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, διαφορετικά από τον επόμενο της εξόφλησης μήνα.

Παραδείγματα

1. Υποβολή αίτησης: 10 /1 /2012

Διακοπή επαγγέλματος: 30 /6 /2012

Υποβολή δικαιολογητικών: 5 /7 /2012

Εξόφληση εισφορών 1/12 – 6/12: 30/7/2012

Έναρξη συνταξιοδότησης: 1/8/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών και εξόφλησης των απαιτητών εισφορών

2. Υποβολή αίτησης: 10 /1 /2012

Διακοπή επαγγέλματος: 30 /7 /2012

Υποβολή δικαιολογητικών: 10 / 8 /2012

Εξόφληση εισφορών 1/12 – 7/12: 1/ 9/2012

Έναρξη συνταξιοδότησης: 1/10 /2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα εξόφλησης των απαιτητών εισφορών.