Σε νέα εκκαθάριση των εταιρειών «φαντάσματα» αλλά και εκείνων των επιχειρηματιών που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, διαγράφοντας από το μητρώο ΦΠΑ χιλιάδες ΑΦΜ με άγνωστη έδρα εγκατάστασης ή μηδενική οικονομική δραστηριότητα.

Από τη στιγμή που αδρανοποιηθεί ο ΑΦΜ, ο επιτηδευματίας δεν θα μπορεί να έχει καμία συναλλαγή με το Δημόσιο, να θεωρήσει βιβλία, να τύχει φορολογικών απαλλαγών και επιστροφής φόρου ή χρηματικών ποσών, να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία αλλά και να λάβει φορολογική ενημερότητα.

Η εκκαθάριση του μητρώου και η απενεργοποίηση των... «γκρίζων» ΑΦΜ προβλέπεται με ειδική εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου, στην οποία επισημαίνεται ότι η «τήρηση, κατά κύριο λόγο, ενός αξιόπιστου μητρώου φορολογουμένων στη βάση δεδομένων του Taxis, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών - στην προσπάθειά του για την περιστολή της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού - όσο και για την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων ως προς τη λειτουργία και την τήρηση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων».

Η εκκαθάριση κρίνεται, επίσης, απαραίτητη λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη μετάπτωση των δεδομένων από το προηγούμενο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕΠΥΟ στο σύστημα Taxis (εμφανίστηκαν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα των οποίων ορισμένα στοιχεία είτε δεν αποτυπώνονταν στη μηχανογραφική τους εικόνα είτε ήταν λανθασμένα).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠΟΛ:1229/2011) η ΓΓΠΣ θα πρέπει να καλέσει με επιστολή τους αφανείς επιχειρηματίες να προσέλθουν στη ΔΟΥ και να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους εντός μηνός. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο ΑΦΜ θα καταχωρείται ως ανενεργός, θα αναστέλλεται η χρήση του και ο επιτηδευματίας δεν θα μπορεί να:

- Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ.
- Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
- Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
- Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ.
- Τύχει απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
- Λάβει πιστοποιητικό του κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
- Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').
- Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.
- Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
- Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (ΑΦΕΚ χρηματικά γραμμάτια, γραμμάτια τρίτων, χρηματικά εντάλματα).
- Συναλλάσσεται με τον δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Από την άλλη πλευρά, η αδρανοποίηση των ανενεργών ΑΦΜ δεν εμποδίζει: Τη βεβαίωση νέων οφειλών, την είσπραξη όλων των οφειλών, τη διαγραφή οφειλών, τη λήψη μέτρων διασφάλισης και είσπραξης οφειλών και τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης.

Στο στόχαστρο του υπουργείου τίθενται και οι ΑΦΜ «αφανών» για την εφορία επιτηδευματιών που έχουν μεν προχωρήσει σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πλην όμως δεν αποδεικνύεται ότι υφίσταται η οικονομική τους δραστηριότητα, ενώ υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες από τις ελεγκτικές Αρχές για συμμετοχή σε εικονικές συναλλαγές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που παραπέμπει σε κανονισμό της ΕΕ, η οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν υφίσταται εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει παύση εργασιών ή διακοπή άσκησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
- Ο υποκείμενος στον φόρο δεν υπέβαλε δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του πίνακα που δεν υποβλήθηκε.
- Από έλεγχο ή αυτοψία της φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.
- Από έλεγχο ή αυτοψία της φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι ο επιτηδευματίας έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Ποτε καθίσταται ανενεργός ο ΑΦΜ επιτηδευματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου

- Εμφανίζεται στο υποσύστημα μητρώου Taxis με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του μητρώου από τον ίδιο ή
- Δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για δύο συνεχόμενα έτη ή από έλεγχο ή αυτοψία της φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή
- Από έλεγχο ή αυτοψία της φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

kerdos.gr