Απορρίφθηκαν από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι προσφυγές που είχαν καταθέσει ο Σύλλογος Κρεοπωλών και ιδιωτικό σφαγείο των Χανίων κατά της απόφασης του Δήμου Χανίων για την δωρεά των δημοτικών σφαγείων στην δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Κύδων».

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του κ.Θανάση Καρούντζου,

« Με την υπ αριθμ. 743/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων αποφασίζεται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.3463/06 η δωρεά δημοτικού ακινήτου επιφανείας 24.641 τ.μ μετά των επ΄αυτού ευρισκομένων σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων στην Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει συστήσει ο Δήμος κατ΄άρθρο 266 του Δ.Κ.Κ με την επωνυμία «ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε».

 Ως σκοπός της δωρεάς τίθεται η επαναλειτουργία των σφαγείων κατόπιν εκσυγχρονισμού τους με την ένταξη τους στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί προς τούτο στην οποία θα συμμετέχουν η ανωτέρω Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με ποσοστό μετοχών 20% αφού τροποποιήσει ανάλογα το καταστατικό της και ο Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Ν.Χανίων με ποσοστό 80%. Το δωρούμενο ακίνητο θα εκμισθωθεί από την
ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε στην νεοσυσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία.

- Με τις κρινόμενες προσφυγές οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση της παραπάνω απόφασης επειδή δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.3463/2006 για την προαναφερόμενη δωρεά του δημοτικού ακινήτου προς την Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, στοιχειοθετούν δε το έννομο συμφέρον τους στην άσκηση τους ο μεν Σύλλόγος Κρεοπωλών Νομού Χανίων επειδή ως επαγγελματίες κρεοπώλες
συμμετέχουν στην αγορά κρέατος, προασπίζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα από το εταιρικό σχήμα εκμετάλλευσης του επίμαχου σφαγείου, η δε ανώνυμη εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε» επειδή λειτουργεί νομίμως η ίδια σφαγείο εντός του Νομού Χανίων.»

Σύμφωνα όμως με τον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι προσφυγές αυτές απορρίπτονται

« λόγω ελλείψεως προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος εκ μέρους των προσφευγόντων δεδομένου ότι

α) Δεν προσδιορίζονται ακριβώς οι δυσμενείς συνέπειες και αποτελέσματα που δημιουργούνται στο πρόσωπο τους από την προσβαλλόμενη πράξη, ούτε γίνεται επίκληση πραγματικών περιστατικών τα οποία να αποδεικνύουν, στοιχειοθετούν και συγκεκριμενοποιούν την υλική ή ηθική βλάβη που υφίστανται από αυτήν και ως εκ τούτου ελλείπει ειδικός δεσμός τους με την προσβαλλόμενη πράξη,

β) Η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί διαχειριστική πράξη της ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου και η εκτελεστότητα της περιορίζεται μόνο στην δωρεά του δημοτικού ακινήτου προς στην Δημοτική Μονομετοχική
Ανώνυμη Εταιρεία, για την επίτευξη δε του σκοπού της δωρεάς (λειτουργία σφαγείου) απαιτείται η έκδοση πράξεων και ενέργειες τρίτων που έπονται της προσβαλλόμενης απόφασης Ως εκ τούτου ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ζημιώνονται τα έννομα συμφέροντα των προσφευγόντων από την λειτουργία σφαγείου δεν στοιχειοθετείται εν προκειμένω άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον συνδεόμενο με την προσβαλλόμενη απόφαση αλλά απλώς
μελλοντικό και ενδεχόμενο».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης