Από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  της Περιφέρειας Κρήτης έγινε γνωστό ότι οι φάκελοι των έργων « Βελτιώσεις των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας Σπηλίου και Ανωγείων», που κατατέθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αξιολογήθηκαν θετικά για την ένταξή τους στο Ε.Π. «Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007 – 2013».