Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού στις ΔΕΚΟ, δηλαδή στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και ελέγχονται από το Δημόσιο.

Πρόκειται για την γνωστή εφεδρεία και σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το προσωπικό που θα περιληφθεί στους πίνακες κατάταξης θα συνεχίσει για ένα χρόνο να λαμβάνει το 60% του βασικού του μισθού. Εάν όμως το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση σταματάει να λαμβάνει το 60% των αποδοχών του.

Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του ΠΔ – που φέρει την υπογραφή την υπογραφή του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντ. Ρόβλια - αφορούν προσωπικό επιχειρήσεων του Δημοσίου (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου), ανεξάρτητα με τη μορφή λειτουργίας τους (ανώνυμη εταιρεία κ.λπ.) και όχι προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, το προσωπικό που προσδιορίζεται ως πλεονάζον εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Το ΠΔ προβλέπει ότι στα αντικειμενικά κριτήρια περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασία κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας.

Προβλέπεται ακόμη δικαίωμα ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάρτισης στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ εντός δέκα ημερών.


protothema.gr