Ο Δήμος Φαιστού προσκαλεί εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων προκειμένου να ενταχθούν στις Λίστες Κατάταξης Εκπαιδευτών και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης. Οι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, θα συμμετέχουν πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δωρεάν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνολικής διάρκειας 40 ωρών (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) και θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α και οι ειδικότητες – πτυχία των εκπαιδευτών που εντάσσονται ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της παρούσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα παρέχονται στους πολίτες του Δήμου Φαιστού. Οι εκπαιδευτές μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών θα καλεστούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι εκπαιδευτές καλούνται να διδάξουν σε τμήματα μάθησης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και ανάλογα με τα προγράμματα που προωθούνται.
Οι εκπαιδευτές, που αξιοποιούνται στα τμήματα μάθησης, αντλούνται από τη λίστα κατάταξης εκπαιδευτών που θα καταρτιστεί σύμφωνα με την μοριοδότηση τους.


Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού για τα παραπάνω προσόντα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα την αίτηση(δίνεται από την υπηρεσία μας είτε υπάρχει ηλεκτρονικά στο www.dimosfestou.gr) υπογεγραμμένη, βιογραφικό σημείωμα και θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών όλων των δηλούμενων προσόντων είτε απλά φωτοαντίγραφα με μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχετε.


Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών στην διεύθυνση

Προθεσμία για αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 μέχρι Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Δήμος Φαιστού 25ης Μαρτίου 1. 70400 Μοίρες, (τηλ.2892340272, 2ος Όροφος), υπόψη της κας Ειρήνης Σωπασή.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Στην περίπτωση αποστολής δικαιολογητικών ή και ένστασης με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης, λογίζεται από το Δήμο η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, ουδεμία αποστολή (δικαιολογητικά- ένσταση) γίνεται δεκτή.