Ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη 23/11/2011, η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2011-2014. Το κείμενο της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό», συντάχτηκε από την διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε.), των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.185/2007, Ν.3852/2010). Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. έχει οριστεί – με απόφαση Δημάρχου - ο Αντιδήμαρχος, Κώστας Πρωτοπαπαδάκης και Συντονιστής αυτής, ο Γενικός Γραμματέας, Γαβριήλ Κουρής.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου Δήμου Χανίων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, συνιστά ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:

Στη Α’ Φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου Χανίων και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α’ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του διευρυμένου Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για τη περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του νέου Δήμου Χανίων και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Πιο συγκριμένα, το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης στην περιοχή του νέου Δήμου, για την επόμενη τετραετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό γενικών στρατηγικών στόχων που για την επίτευξη τους είναι απαραίτητος ο καθορισμός των βασικών αναπτυξιακών αξόνων που αναλύονται σε μέτρα, στόχους και δράσεις.

Στη Β’ Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ’ έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Το κείμενο της Α’ Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδίου) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 22/11/2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 έως και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται αναρτημένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) και μπορούν επ’ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες, συλλόγους και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου.

Οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην δ/νση (e-mail): [email protected] (υπόψη κας. Πετρόχειλου Σοφίας)