Στη συνεδρίαση του Ecofin τη Δευτέρα και Τρίτη αναμένεται να τεθούν οι κατευθύνσεις μακροοικονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Τα βασικά σημεία στα οποία προσανατολίζεται η μακροοικονομική στόχευση είναι:

α. Εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης: Ύψιστη σημασία για όλα τα κράτη μέλη έχει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, αν μη τι άλλο με την ανακοίνωση και την εφαρμογή αξιόπιστων και λεπτομερών σχεδίων εξυγίανσης, τα οποία απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις ετήσιες διαρθρωτικές δημοσιονομικές προσαρμογές αρκετά πάνω από το 0,5% του ΑΕΠ. Το Συμβούλιο τονίζει ότι στα κράτη μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα διαρθρωτικά δημοσιονομικά ελλείμματα ή πολύ υψηλά ή ραγδαία αυξανόμενα επίπεδα δημοσίου χρέους, η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής.

β. Διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών : Απαιτείται επείγουσα δράση για τη διόρθωση των επιζήμιων και επίμονων μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Στο εσωτερικό της Ζώνης του Ευρώ αυτό έχει ζωτική σημασία για την ομαλή λειτουργία της νομισματικής ένωσης.

γ. Εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα: Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. και τονίζει ότι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, εφόσον είναι απαραίτητη, πρέπει να επιταχυνθεί, δεδομένου ότι έχει ουσιαστική σημασία για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους και την πλήρη επαναφορά της ομαλής χορήγησης πιστώσεων.

δ. Οικονομική ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της απασχόλησης: Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμων και κατάλληλων συνταξιοδοτικών συστημάτων, κυρίως με την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης και με καλύτερη ευθυγράμμιση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή/και των συνταξιοδοτικών παροχών με τις αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής. Οι πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να προωθούν τις δεξιότητες, να δημιουργούν κίνητρα υπέρ της εργασίας και να μειώνουν τους αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι θεσμοί της αγοράς εργασία πρέπει να επανεξετασθούν και να μεταρρυθμιστούν με στόχο τη μείωση των αγκυλώσεων της αγοράς εργασίας.