Εγκύκλιο προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών με την οποία ζητεί από τις τράπεζες να προχωρούν σε συγκεκριμένες ενέργειες όταν προκύπτει κατάπτωση εγγύησης απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης.

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζουν δυσμενή στοιχεία ή έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ο κ. Σαχινίδης έστειλε διευκρινίσεις στην ΕΕΤ για το πώς θα χειρίζονται οι τράπεζες τις σχετικές υποθέσεις.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχει προκύψει πλήθος δυσμενών στοιχείων (διαταγές πληρωμής, ακάλυπτες επιταγές, κατάσχεση, αίτηση υπαγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας, κ.ά.) οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το υπουργείο Οικονομικών, να διασφαλίσουν ότι οι ληφθείσεις (ενοχικές και εμπράγματες) εξασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα του υπουργείου για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και να διερευνήσουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων ενοχικών εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων).

Ακόμη, οφείλουν να παρακολουθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τις περιπτώσεις μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου των μετόχων-εγγυητών και της εταιρείας και να διερευνήσουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων (π.χ. προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα, σύσταση ενεχύρου επί αποθεμάτων κλπ) για την κάλυψη του συνόλου του δανείου στο πλαίσιο της έγκρισης της παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχει αποφασιστεί το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την δικαστική απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τους με τον διαμεσολαβητή, για τις προθέσεις τους όσον αφορά την συμμετοχή τους ή μη και με ποιους όρους σε μια ενδεχόμενη συμφωνία συνδιαλλαγής με την επιχείρηση, όπως επίσης και για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (επίτευξη ή μη συμφωνίας με τους πιστωτές, επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο κλπ).

Στις περιπτώσεις κήρυξης των επιχειρήσεων σε κατάσταση πτώχευσης ανεξάρτητα από το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναγγελθούν εμπρόθεσμα και νομότυπα στην πτωχευτική διαδικασία, συμμετέχοντας στην διαδικασία επαλήθευσης των πιστώσεων, ώστε εν συνεχεία το Ελληνικό Δημόσιο να υποκατασταθεί στα δικαιώματά τους ως πιστωτές και να καταστεί πτωχευτικός πιστωτής. Υποχρεούνται δε να ενημερώνουν το υπουργείο Οικονομικών για όλες τις σχετικές ενέργειες (συμμετοχή στην συνέλευση των πιστωτών, διαδικασία επαλήθευσης πιστώσεων, αναγγελία απαίτησης κλπ).

(in.gr)