Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Παρασκευή μείωση 83% των κερδών εννεαμήνου, λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας και της υποχώρησης της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας της κρίσης και του έντονου ανταγωνισμού.

Τα κέρδη στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου υποχώρησαν στα 90,8 εκατ. ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που κατά μέσο όρο προέβλεπαν κέρδη ύψους 114 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €794,7 εκατ. έναντι €1.223,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά €428,9 εκατ. (-35,1%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 18,9%, σε σύγκριση με 27,4% το εννεάμηνο του 2010.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε το εννεάμηνο του 2011 κατά 289 GWh (-0,6%) στις 46.635 GWh έναντι 46.924 GWh το εννεάμηνο του 2010. Εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 2% περίπου, (926 GWh).

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.131 GWh (-5,4%), σε 37.414 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,6%.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 6% (2.377 GWh) και 7% (€280,5 εκατ.) αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4.203,6 εκατ. από €4.467,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2010, μειωμένος κατά €264 εκατ. (-5,9%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό €91,1 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους, (εννεάμηνο 2010: €149,5 εκατ.).

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,6% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2010 ήταν 77,8%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 3.573 GWh.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ μειώθηκαν σε 1.399 GWh από 1.701 GWh το εννεάμηνο του 2010 (-17,8%).

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ το εννεάμηνο του 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 195 GWh έναντι 209 GWh το εννεάμηνο του 2010, μείωση 14 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 11,4%. Τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε €8,2 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2010.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 303,7 εκατ., αύξηση 21,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+ €251 εκατ.), της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ντίζελ (€40,5 εκατ.) και της αύξησης της δαπάνης για μαζούτ (€42,2 εκατ., εκ των οποίων €3,2 εκατ. οφείλονται στο διπλασιασμό του σχετικού φόρου κατανάλωσης με ισχύ από τον Ιούνιο του 2011).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανέρχεται σε €119,5 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-11,2%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€98,2 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 852 εργαζόμενους, σε 21.075 την 30/9/2011 από 21.927 την 30/9/2010, καθώς η επίδραση της εφαρμογής των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 είχε αρχίσει ήδη να λογιστικοποιείται από το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά €23,4 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 10,2% των αντίστοιχων ωρών, παρά το μειωμένο προσωπικό. Η μείωση του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού από 1.1.2011 έως 30.9.2011, ανέρχεται σε 770 εργαζόμενους.

Στο εννεάμηνο του 2011, το 41,6% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 32,7% το εννεάμηνο του 2010. Αντίθετα, και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία σημειώνει περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 19,9%, έναντι 21,1% το εννεάμηνο του 2010.

Τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου του 2011, ανήλθαν σε €138,4 εκατ., έναντι €689,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά €551,2 εκατ. (-79,9%). Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, τα προ φόρων κέρδη έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους €20,9 εκατ. από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, τα προ φόρων κέρδη θα είχαν διαμορφωθεί σε €159,3 εκατ. (μείωση κατά 76,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

Τα καθαρά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε €90,8 εκατ., έναντι €520,2 εκατ., αντίστοιχα, το 2010, μειωμένα κατά €429,4 εκατ. (-82,5%). Χωρίς την πιο πάνω επιβάρυνση, τα καθαρά κέρδη προσαρμόζονται σε €111,7 εκατ. (-78,5%).

Αρθ. Ζερβός: Μείωση τζίρου 5% το 2011

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Στο τρίτο τρίμηνο, συνεχίστηκε ο περιορισμός του ρυθμού απώλειας μεριδίου αγοράς, που αντιστάθμισε σε κάποιο βαθμό την επίπτωση στα έσοδα από τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημαντική όμως αύξηση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά 15,4%, οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου EBITDA για το εννεάμηνο του 2011 σε 18,9% από 27,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά τις συνεχιζόμενες περικοπές στις δαπάνες μισθοδοσίας (-11,1%).

Η επιδείνωση του περιθωρίου EBITDA αναδεικνύει τη μη διατηρήσιμη κατάσταση που δημιουργείται από το γεγονός ότι τα τιμολόγια λιανικής δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, εξανεμίζοντας ουσιαστικά τα οφέλη από τις σημαντικές μειώσεις στη μισθοδοσία. Ήδη, η εταιρεία έχει επικοινωνήσει τόσο προς τη ΡΑΕ όσο και προς το αρμόδιο Υπουργείο, την ανάγκη για άμεση μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αντιμετωπισθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες.

Για το σύνολο του έτους:

- Η μείωση εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6% περίπου σε σχέση με το 2010, με το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται σε 5% περίπου.

- Με υπόθεση τιμής πετρελαίου Μπρεντ στα 110 δολάρια το βαρέλιnt και ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου 1,37, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 16,5% - 17%. Η μείωση αυτή του περιθωρίου EBITDA σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011 οφείλεται κατά βάση στην επιδείνωση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κυρίως λόγω της χαμηλότερης από την προβλεφθείσα υδροηλεκτρικής παραγωγής, της επίπτωσης από το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, καθώς και της μειωμένης ζήτησης.

Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η μειωμένη ρευστότητα και η επιδείνωση του κόστους χρηματοδότησης, δημιουργούν νέα οικονομικά δεδομένα στα οποία προσαρμόζουμε το λειτουργικό και επενδυτικό μας μοντέλο. Έτσι, εστιάζουμε στoν περαιτέρω εξορθολογισμό των ελεγχόμενων δαπανών, ενώ δρομολογούνται και νέες δράσεις για επιπρόσθετη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας.

Επιπλέον, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε νέα επένδυση τόσο ως προς την απόδοσή της όσο και ως προς τα κεφάλαια που απαιτούνται και είναι σήμερα διαθέσιμα. Με αυστηρό προγραμματισμό δαπανών και επενδύσεων, καθώς και διαδικασίες αξιολόγησης όλων των νέων έργων, διαμορφώνεται και το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα τεθεί υπό συζήτηση και οριστικοποίηση στο ΔΣ μέσα στο Δεκέμβριο.

Όμως, η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου μας απαιτεί και την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ρυθμιστικού πλαισίου, με σταθερούς και ορθολογικούς κανόνες λειτουργίας της αγοράς και τιμολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών και στη βάση αυτή έχουμε ήδη υποβάλλει τα κοστολογικά στοιχεία στη ΡΑΕ που αφορούν τη διαμόρφωση της ενεργειακής συνιστώσας των τιμολογίων για το 2012 και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές της.»

(in.gr)