Καθαρά κέρδη 93,3 εκατ. ευρώ (πριν τις προβλέψεις και εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) και ζημιές 63 εκατ. ευρώ (πριν από φόρους και μετά την αφαίρεση της απομείωσης των ομολόγων) εμφάνισε η Ελληνική Τράπεζα για την περίοδο του εννεαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος πραγματοποίησε κέρδος πριν τις προβλέψεις €93,3 εκατ. (εξαιρουμένου του κόστους της αποµείωσης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα (εξαιρουμένου του κόστους της αποµείωσης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) παρουσιάζονται αυξημένα κατά 13% και τα έξοδα μειωμένα κατά 4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας ενεργώντας προληπτικά και µε κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του ομίλου προχώρησε σε περαιτέρω αποµείωση ύψους 31,9 εκατ. ευρώ, επιπρόσθετα του ποσού των 23,1 εκατ. ευρώ που συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 αναγνωρίζοντας έτσι αποµείωση που αντιπροσωπεύει το 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει.

Ο όμιλος παρουσίασε ζημιές πριν τη φορολογία ύψους 63,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε κέρδη 16,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μετά την αφαίρεση της αποµείωσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ο όμιλος διατηρεί Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων 10% και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 13%, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ).

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας