Το χρηματοδοτικό εργαλείο SOUTHEASTEUROPE (ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ) χρησιμοποίησαν Δήμοι και άλλοι φορείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας (στόχοι 20-20-20) και τη μετρίαση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος στην πρόταση «Energy and Air Solution (Ενέργεια και Λύσεις με Αέρα)» (EN.A.SOL.) σε συνεργασία με το Δήμο Αρκένε (Ιταλία), το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών BPMA / IPMA (Βουλγαρία), τη SERDA (Βοσνία), το Πανεπιστήμιο Ουκρανίας (Τμήμα Μάρκετινγκ και καινοτομικών πολιτικών), το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία),την Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόρειας Πριμόρσκε (Σλοβενία) και αρχηγό εταίρο το Δήμο Φασάνο από την Ιταλία.

Η πρόταση έχει σαν σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Δήμων και άλλων φορέων, για την υιοθέτηση μεθόδων ορθολογικής χρήσης ενέργειας και την εξοικονόμηση της. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στο σύστημα VMC (VentilationManagementControl – Διαχείριση Ελέγχου Εξαερισμού) σε κτήρια όπως σχολεία, γυμναστήρια κτλ.

Επίσης,εκτός από τεχνικές εφαρμογές και παρεμβάσεις σε επιλεγμένα κτήρια των Δήμων που συμμετέχουν, το πρόγραμμα θα προβεί και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική χρήση διαθέσιμων πόρων.