Με απόφασή του ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης ορίζει ως αντιδημάρχους για το υπόλοιπο της διετίας 2011 – 2012, εκτός από τους κυρίους Ζαφειράκη Εμμανουήλ, Ζερβάκη Εμμανουήλ και Προϊστάκη Γεώργιο και τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Λαθουράκη Ιωάννη και Κατρίνη Εμμανουήλ και ανακατανέμει τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ως εξής:

1. Στον κ. Ζαφειράκη Εμμανουήλ μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν

α) Θέματα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και διαφάνειας
β) Θέματα Τεχνικών Έργων Μελέτης Κατασκευής και Συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και Η/Μ έργων και Δημοτικού Φωτισμού
γ) Θέματα Πολεοδομίας

2. Στον κ. Ζερβάκη Εμμανουήλ μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν
α) Θέματα Τεχνικών Έργων Μελέτης, Κατασκευής, Συντήρησης και Λειτουργίας, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
β) Θέματα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – προστασίας καταναλωτή.

3. Στον κ. Προϊστάκη Γεώργιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν
α) Θέματα Περιβάλλοντος – Πρασίνου και πολιτικής προστασίας.
β) Τον ορίζει τοπικό Αντιδήμαρχο της δημοτικής ενότητας Μ. Γιαλού και αναπληρωτή Ληξίαρχο της παραπάνω δημοτικής ενότητας.

4. Στον κ. Λαθουράκη Ιωάννη μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν
α) Τις Διοικητικές υπηρεσίες
β) Τις Οικονομικές υπηρεσίες
γ) Τα θέματα απασχόλησης και τουρισμού
δ) Τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
ε) Την τήρηση του ωραρίου.

5. Στον κ. Κατρίνη Εμμανουήλ μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν
α) Την καθαριότητα και την Ανακύκλωση
γ) Θέματα Κοιμητηρίων.
δ) Θέματα Αθλητισμού
ε) Τη Διαχείριση και Συντήρηση οχημάτων

Οι αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας των δημοτών, να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.