Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ALAPIS Α.Ε.Β.Ε», από σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2011, καθόσον η εταιρία προέβη στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.9.2011 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.