Με αυστηρούς όρους ενέκρινε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συγκέντρωση της εταιρείας «Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε.», από την εταιρία «Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.». Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της συγκέντρωσης και ενδέχεται αν δεν τηρηθούν οι όροι να επιβληθεί πρόστιμο.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφασή της: "Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 14.2.2011, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε.» (εξαγοραζόμενη) από την εταιρία «Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.» (εξαγοράζουσα), υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 4δ του ν.703/77, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η εξαγοράζουσα έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού".

Με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα πρέπει:

* Να εκποιήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα με το σήμα «Topino», όπως αυτό χρησιμοποιείται και διατίθεται σήμερα από την εξαγοραζόμενη, προκειμένου να αρθεί η οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά σοκολατούχου γάλακτος. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της εκποιούμενης δραστηριότητας, προβλέπονται - για μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της πώλησης - συνοδευτικά μέτρα για την πρόσβαση του υποψήφιου αγοραστή (κατ’ επιλογή του) στο υφιστάμενο σχετικό δίκτυο διανομής, καθώς και για την παραγωγή/φασόν του σχετικού προϊόντος από την νέα οντότητα για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή.

* Να διαθέτει σε ανταγωνιστές της, για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης, έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) τόνους εγχώριου νωπού αγελαδινού γάλακτος κατ’ έτος σε τιμές κόστους, βάσει αντικειμενικών, διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ικανοποιητική πρόσβαση ανταγωνιστών στην αναγκαία πρώτη ύλη (νωπό γάλα).

* Να άρει και να απέχει, για διάστημα πέντε ετών από την κοινοποίηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης, από ενέργειες που συνεπάγονται ή κατατείνουν, άμεσα ή έμμεσα (είτε με τη σύναψη συμβάσεων, είτε με την παροχή οικονομικών κινήτρων), σε αποκλειστικότητες στα μεγάλα και μικρά σημεία λιανικής πώλησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τυχόν αποκλειστικότητες ως προς τη χρήση παγίων εντός των σημείων λιανικής πώλησης.

* Να συνεχίσει να αγοράζει με άμεση εφαρμογή, για διάστημα τριών (3) ετών από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, κατ’ απόλυτη επιλογή και ελευθερία των παραγωγών και στο πλαίσιο των ισχυόντων συναλλακτικών όρων, τις υφιστάμενες προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς που συνεργάζονταν με την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόμενη από την 15/9/2010 έως και 31/12/2010, βάσει στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ.

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού απασχόλησαν ιδιαιτέρως, η διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο γαλακτοκομικό κλάδο, μέσω της απρόσκοπτης πρόσβασης των ανταγωνιστών στις σχετικές αγορές και στα τελικά σημεία πώλησης, αλλά και η ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος σε νομούς της Β. Ελλάδας όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξημένη αγοραστική δύναμη.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ενίσχυση των συλλογικών δομών, η διασφάλιση αμεσότερης πρόσβασης των παραγωγών στις αγορές λιανικής, η προώθηση της συμβολαιικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, καθώς και η ανάπτυξη ποιοτικών μοντέλων ανάπτυξης υπό την αιγίδα του ΕΛΟΓΑΚ, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ορθολογικότερη οργάνωση και διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και στην τόνωση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών.