Απαντώντας στην Αναφορά της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κας Σκραφνάκη Μαρίας σχετικά με τα αιτήματα των εποχικών υπαλλήλων των εταιριών εξυπηρέτησης εδάφους στα αεροδρόμια ως προς το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται τους μήνες που δεν δουλεύουν, ο Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης απαντά τα εξής:

«Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1836/1989 που ισχύει για τους απασχολούμενους σε εποχικές επιχειρήσεις, τίθενται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σε σχέση με αυτές των κοινών ανέργων, σε ότι αφορά στην επιδότηση λόγω ανεργίας. Ειδικότερα, αρκούν εκατό (100) ημέρες στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ στο τελευταίο 12μηνο πριν τη λύση της εργασιακής τους σχέσης.

Ως εποχικές, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, θεωρούνται οι επιχειρήσεις που από τη φύση τους, τις καιρικές συνθήκες ή λόγω χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 118454/16-06-1989 Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, ως εποχικές θεωρούνται και οι επιχειρήσεις που κατά το διάστημα λειτουργίας τους που υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες διατηρούν κατά μέγιστο όριο το 25% του μέσου όρου του προσωπικού που απασχόλησαν στο οκτάμηνο.

Οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εταιριών εξυπηρέτησης εδάφους στα αεροδρόμια είναι δυνατόν να υπάγονται στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση των εποχικά απασχολούμενων και δεν αποκλείονται από την υπ' αριθμ. 118454/16.06.1989 Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, εφόσον όμως οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36716/1211/2009 (ΦΕΚ 2565/Β730-12-2009) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 1545/1985, οι ελάχιστες ημέρες ασφάλισης που απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει, στο κρίσιμο 14μηνο πριν την απόλυση τους (αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών), οι εποχικοί υπάλληλοι που απολύονται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει τις δραστηριότητες των «Σημερινών Εργοδοτών» της παραγρ. 1 του αρθρ. 1 του Ν. 3717/2008, μειώθηκαν σε 100 αντί των 125 που απαιτούνται για τους κοινούς ανέργους.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ήδη έλαβαν οδηγίες σχετικά με την επιδότηση των δικαιούχων των ως άνω επιχειρήσεων.»