Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγ. Βενιζέλος η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) κατατίθεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής, είτε με ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της προσφυγής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο για την άσκησή της και διαβιβάζεται με έγγραφο της αρχής στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της μαζί με το σχετικό φάκελο.

Το έγγραφο θα πρέπει να περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών που περιέχονται στην αίτηση. Ακολούθως η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με πράξη του Προέδρου της, καθορίζει ημερομηνία προς συζήτηση της αίτησης, ύστερα από την περιέλευση της αίτησης αυτής στην Επιτροπή.

Ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλλει στην Επιτροπή υπόμνημα το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για συζήτηση της αίτησής του. Το υπόμνημα κατατίθεται με απόδειξη στο γραμματέα της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., ο οποίος μεριμνά για την άμεση περιέλευση αυτού σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Αν δεν εμφανιστεί ο αιτών κατά τη συζήτηση της αίτησής του και έχει καταθέσει υπόμνημα η αίτησή του μπορεί να συζητηθεί ή να αναβληθεί η συζήτησή της σε άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την κρίση της Επιτροπής. Αν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση της αίτησης του φορολογουμένου δύναται να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία της νέας συζήτησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 4 μήνες.

Αν ο αιτών δεν καταθέσει υπόμνημα και δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση ματαιώνεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η ματαίωση βεβαιώνεται πάνω στο έγγραφο ή το δικόγραφο που περιέχει το σχετικό αίτημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ως εισηγητές των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ορίζονται κάθε φορά με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατά περίπτωση, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) ή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος

συμμετέχουν εκ περιτροπής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όταν η διοικητική επίλυση της διαφοράς αφορά σε φορολογούμενο, ο οποίος είναι μέλος του Σ.Ε.Β. ή μέλος ομοσπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων, αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και διατυπώνονται σε πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της Επιτροπής και στα οποία γράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν και καταχωρείται σε αυτά η γνώμη της μειοψηφίας. Το αποτέλεσμα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αναγράφεται και στις οικείες καταλογιστικές πράξεις ή πράξεις επιβολής προστίμου και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον υπόχρεο, προκειμένου η διαφορά να επιλυθεί ολικά ή μερικά κατά περίπτωση.