Την έκδοση 1 δισ. ευρώ καλυμμένων αξιογράφων ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου την Τετάρτη. Επισημαίνεται ότι η έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων της τράπεζας, ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ, έχει διάρκεια 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Η έκδοση έγινε με επιτόκιο τρίμηνο Euribor + 1,25% και έχει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa3 (υπό παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση) από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s Investors Services.

Η έκδοση έγινε σύμφωνα με τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 και την περί Καλυμμένων Αξιογράφων Οδηγία του 2010 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τα καλυμμένα αξιόγραφα εξασφαλίζονται από στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο και συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, υπό τη μορφή καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες επενδύσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κυπριακής νομοθεσίας καλυμμένων αξιογράφων.

Τα καλυμμένα αξιόγραφα έχουν γίνει αποδεκτά προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου, με ημερομηνία έναρξης την 12η Δεκεμβρίου 2011.


in.gr