Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 80 εκατ. ευρώ, και έκδοση μετατρέψιμουτ ομολογιακού δανείου μέχρι 150 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει η Probank να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση. Η τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 16% στα λειτουργικά της έσοδα το τρίτο τρίμηνο, με κέρδη 9,5 εκατ. ευρώ προ PSI+. Μετά το PSI+ και τους φόρους, οι ζημίες του ομίλου υπολογίζονται στα 39,2 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική της ανακοίνωση την Τετάρτη, η Probank αναφέρει πως η κεφαλαιακή επάρκειά βρίσκεται στο 9,9% σε επίπεδο Ομίλου και στο 10,6% σε επίπεδο τράπεζας, η αναλογία δανείων προς καταθέσεις στο 91%, και τα δάνεια βρίσκονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι στα 2,7 δισ. ευρώ και με ενεργητικό 3,7 δισ. ευρώ (-5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010).

Με τα λειτουργικά έσοδα αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, ο Όμιλος Probank κατέγραψε 9,5 εκατ. ευρώ κέρδη προ PSI & φόρων, έναντι ζημιών 2010 ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Μετά το PSI (21.7.2011) και μετά τους φόρους, οι ζημίες του Ομίλου λογίζονται στα 39,2 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το νέο σχέδιο για την απομείωση του δημόσιου χρέους κατά 50% με τη συμμετοχή ιδιωτών (PSI+), και των εισηγήσεων της Black Rock Solutions που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης


Με τα νέα δεδομένα, η διατήρηση της αυτονομίας της Probank απαιτεί, όχι μόνο την αύξηση που έχει ήδη εγκριθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 ύψους 80 εκατ. ευρώ, αλλά και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Η αύξηση κεφαλαίου που προχωρά με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπέρ των παλαιών μετόχων με έκδοση 133.333.333 κοινών μετοχών και θα αρχίσει τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μετά την έγκριση του Δελτίου το ΔΣ θα αποφασίσει για την περίοδο και την ημερομηνία έναρξης, όπως και την τιμή της αύξησης, αφού ληφθούν υπ' όψη οι εκτιμήσεις τόσο για το PSI+, όσο και τη BRS.

Οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στη διανομή των αδιάθετων με την ίδια τιμή. Μη μέτοχοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα αδιάθετα δικαιώματα σε τιμή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αύξησης.

Για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου το ΔΣ στη συνεδρίασή του την 1.12.2011 αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 28.12.2011, με μόνο θέμα την «Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων υπέρ όσων θα συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ».

«Το δάνειο θα είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμο σε μετοχές στα πέντε χρόνια από την έκδοσή του» αναφέρει η τράπεζα, προσθέτοντας πως «θα έχει ένα ελκυστικό επιτόκιο (τουλάχιστον 10%), ώστε στο συνολικό ποσό που θα εισφέρει ο μέτοχος (αύξηση + ομολογιακό), να έχει μια ικανοποιητική μέση ετήσια απόδοση».

Μέτοχοι που δεν θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Κεφαλαίου θα μπορούν να συμμετέχουν στο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο μέσω των αδιάθετων, αλλά με διαφορετικούς όρους.

Η οργανική ανάπτυξη της Τράπεζας ενισχύεται με το άνοιγμα 5 νέων καταστημάτων στις αρχές του 2012 εντός και εκτός Αττικής, με το πανελλαδικό δίκτυο της PROBANK να φθάνει τα 113 καταστήματα.


in.gr