Ποσό 7 εκατ. ευρώ καθορίζει η απόφαση που υπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση των Ομάδων Παραγωγών οπωροκηπευτικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ 2594, χορήγηση της εθνικής χρηματοδότησης έτους 2011, των σχεδίων αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της με αριθ. 266355/ 11−2−2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 594/Β/1−4−2009), που αφορά τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 1

Εθνική συμμετοχή

Το ποσό που αφορά την εθνική συμμετοχή για το έτος 2011 των εγκεκριμένων σχεδίων αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών προβλέπεται να ανέλθει σε

7.000.000 €. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5423, Φ29/110).

Άρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η αριθ. 136366/2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση της εθνικής χρηματοδότησης έτους 2011, των σχεδίων αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της με αριθ. 266355/11−02−2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 594/Β/

1−4−2009), που αφορά «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (ΦΕΚ Β΄ 102), καταργείται.

2. Κάθε διαδικασία που άρχισε ή ολοκληρώθηκε σε εφαρμογή της ως άνω καταργούμενης απόφασης, θεωρείται νόμιμη.

(agronews.gr)