Από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2012 θα πρέπει να καταθέσουν το δελτίο απογραφής τους οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το 1994 και διαμένουν στην Κρήτη (κλάσης του 2015).

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στα γραφεία της Στρατολογικής Υπηρεσίας Κρήτης που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη και Πιτσουλάκη 2 (Πατέλες) στο Ηράκλειο ή στο πλησιέστερο ΚΕΠ του Δήμου διαμονής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

α. Με το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει n εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων, εφόσον αυτή δεν προκύπτει από την Αστυνομική Ταυτότητα. Όσοι στερούνται Αστυνομικής Ταυτότητας, μπορούν αντί αυτής να υποβάλουν αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο όπως αναγράφεται παραπάνω.

Αν στερούνται και διαβατηρίου, υποβάλλουν μόνο το πιστοποιητικό του οικείου Δήμου.

β. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση καθώς επίσης και το παραπάνω πιστοποιητικό του Δήμου, οπωσδήποτε με πρόσφατη φωτογραφία τους συνημμένη και σφραγισμένη από τον Δήμο.

γ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων, οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

δ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
• Ενός μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
• Δύο μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
• Τριών μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Για κάθε αμφιβολία ή απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα 2813400100 και 2813400110 έως 112.