Επιστολή που αφορά την αλιεία του Ερυθρού Τόνου απέστειλε στις 15 Φεβρουαρίου η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε. , Μαρία Δαμανάκη προς τους Υπουργούς Αλιείας των χωρών Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας και Πορτογαλίας.

Το περιεχόμενο των επιστολών που αφορά ξεχωριστά κάθε μία από τις παραπάνω χώρες αναφέρεται στην επικείμενη συνεδρίαση από 20 - 25 Φεβρουαρίου της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση του Ερυθρού Τόνου (Ι.C.C.A.T.).

Η Επίτροπος επισημαίνει στα κράτη μέλη τις καθυστερήσεις στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων που έχουν ορισθεί από τον ICCAT, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του διεθνούς οργανισμού, και δημιουργεί τον κίνδυνο να μην εγκριθεί το ποσοστό αλιείας που κάθε μία από τις χώρες θα έχει δυνατότητα να ψαρεύει από αυτό το είδος για το 2011.

Τέλος, η Επίτροπος θέτει ως τελευταία προθεσμία υποβολής των ζητούμενων στοιχείων την 17η Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου η Ε.Ε. να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του I.C.C.A.T.

Ειδικότερα για την Ελλάδα

Η Επίτροπος απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ. Διαμαντίδη του επισημαίνει πως η κλίμακα μείωσης του αλιευτικού στόλου της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον ερυθρό τόνο, που έχει τεθεί από τον ICCAT, βρίσκεται κάτω από τις απαιτήσεις, γεγονός που θα έχει αρνητική επίπτωση για το ποσοστό αλίευσης που θα δοθεί στην χώρα και επισημαίνει πως τα στοιχεία που μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αποστείλει προς την Ε.Ε. είναι ελλειπή ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μονάδες εκτροφής και πάχυνσης του ερυθρού τόνου. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα κινδυνεύει να μην της εγκριθεί καμία ποσόστωση για το 2011 από τον Διεθνή Οργανισμό.