Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ασφαλιστική κάλυψη φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛ.ΓΑ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδης παρέπεμψε στον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με τον οποίο καλύπτονται ασφαλιστικά ζημιές που προκαλούνται στην παραγωγή συστηματικών καλλιεργειών από τους φυσικούς κινδύνους όπως χαλάζι, παγετός , ανεμοθύελλα κ.λ.π .

Ως συστηματική εκμετάλλευση, θεωρείται αυτή που η έκταση της, δηλαδή το αγροτεμάχιο που αναπτύσσεται η καλλιέργεια, είναι μεγαλύτερη του (1) στρέμματος.

 Ειδικότερα, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ ., όλες οι καλλιέργειες που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατά είδος, έκταση μικρότερη από 1 στρέμμα και περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ομοειδή δένδρα ή θάμνους.

Για το λόγο αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παραγωγός δεν είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον Νόμο να καταβάλει ειδική εισφορά. Μάλιστα, εάν εκ παραδρομής και μόνο, έχει κρατηθεί εισφορά υπέρ ΕΛ.ΓΑ ., μέσα από την Δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής 2011, θα επιστραφεί στο τέλος του έτους, οπότε και θα έχει οριστικοποιηθεί ρο αρχείο μετά τον σχετικό έλεγχο.

Ομοίως, για το ζωικό κεφάλαιο, εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος ζώου είναι μικρότερος της μίας (1) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερη των 10 σμηνών.

Επισημαίνεται τέλος, ότι και για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ), για να μπορεί μια γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση που επλήγη από δυσμενείς καιρικές συνθήκες να ενταχθεί σε ΠΣΕΑ, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013, δηλαδή εκτός όλων των άλλων, πρέπει οι ζημιές σε επίπεδο Νομού να ξεπερνούν το 30 % , ενώ για να θεωρηθεί μια γεωργοκτηνοτροφική μονάδα ως εκμετάλλευση θα πρέπει για μεν το φυτικό κεφάλαιο να καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος και 20 δένδρων από τα οποία τα 10 δένδρα να έχουν ζημιές, για δε το ζωικό να είναι μεγαλύτερη δύο (2)ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος ζώου κ.λ.π.