Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του 1 δισ. ευρώ, με την έκδοση 200.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών η οποία καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου: «ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».

Η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5%, με αποτέλεσμα ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) να υπερβαίνει το 11% με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2011.

Η ανακοίνωση της Εθνικής

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι την 30.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιό της πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που εγκρίθηκε με την από 22.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το ποσό των 1.000.000.000 Ευρώ, με την έκδοση 200.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών η οποία καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 ''Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης'', όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.»

» Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5%, με αποτέλεσμα ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) να υπερβαίνει το 11% με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2011.»

» Μετά την αύξηση, τo ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετoχικό Κεφάλαιo της Τράπεζας αvέρχεται στo πoσό τωv Ευρώ 6.137.952.410 και διαιρείται:

α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία,

(β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία, και

(γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία».


in.gr