Ο Δήμος Χερσονήσου, μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και στο πλαίσιο τα ν δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (422/2011) συνέστησε τη Δημοτική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Η Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και  έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

(β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

(γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ένταξη έργων που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών,

(δ) Συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με άλλα κέντρα καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η επιτροπή καλείται να αξιοποιήσει τη λειτουργία του Τοπικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Συνοχή, να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς τοπικούς φορείς και γενικότερα με όσους κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καταρτίσει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για την Ισότητα των Φύλων.