Σε διαγωνισμό οδεύει το έργο εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα-Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.850.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «περιβάλλον- αειφόρος Ανάπτυξη». Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστεί η εγκατάσταση δυναμικότητας 11.196 ι.κ. σε πρώτη φάση (20ετίας), με προοπτική επέκτασης της δυναμικότητας σε 13.053 ι.κ., με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου και η οποία θα περιλαμβάνει επί μέρους μονάδες.

Έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, οι περιβαλλοντικοί όροι και οι λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του έργου μελέτες και άδειες καθώς και ο αναγκαίος για την κατασκευή του χώρος, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και είναι το έργο ώριμο για δημοπράτηση