Νέες ανατροπές στο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας δικηγόρων, μηχανικών και μεταφορείς επιφέρει το Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

1. για νομικά επαγγέλματα:

- επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερους δικηγόρους, μέλη  οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της χώρας, να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία» οπουδήποτε. Η έδρα  της εταιρείας  ορίζεται στην περιφέρεια  του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.

- οι  Δικηγορικές Εταιρείες μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

-  καταργούνται οι περιορισμοί στην ελευθερία εγκαταστάσεως αλλοδαπών δικηγόρων, υπηκόων άλλους κράτους μέλους της ΕΕ.

-  αίρεται η προϋπόθεση ιθαγένειας για το διορισμό στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου εφόσον κατέχουν πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής.

-  επιτρέπεται στο δικηγόρο ή στη δικηγορική εταιρία η προβολή εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό, καθώς και η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση αυτή να είναι ακριβής και όχι παραπλανητική.

-  προβλέπεται η υποχρέωση των Δικηγορικών Συλλόγων να δημοσιεύουν καθ’ έτος στο διαδίκτυο τον προϋπολογισμό και απολογισμό τους, αλλά και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σ’ αυτούς και τις επ’ αυτών αποφάσεις.

2. για τους Μεταφορείς

- επισπεύδεται ο χρόνος για χορήγηση αδειών οδικών μεταφορών και αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων, αντί της 30-6-2013 που προβλεπόταν αρχικά, στην 1η Ιανουαρίου του 2012, ώστε να γίνει άμεσα η απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

- δίδεται η δυνατότητα (για λόγους ανταγωνισμού και ίσης μεταχείρισης) σε ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα (αντίστοιχη άδεια οδικού μεταφορέα) να διενεργούν είτε εθνικές είτε διεθνείς μεταφορές.

-  δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων στους έλληνες και λοιπούς κοινοτικούς μεταφορείς.

- καταργείται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από κατοίκους τρίτων χωρών.
- καταργείται η υποχρεωτική άσκηση  του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων μόνο με υποχρεωτική ένταξη σε εταιρείες.
-  αλλάζουν οι όροι και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Αδειών Οδικών Μεταφορών, καθώς και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας.

3. για τους Μηχανικούς

- καταργείται η δυνατότητα του ΤΕΕ, σε περίπτωση συμφωνίας από μηχανικό για αμοιβή «ασυνήθιστα χαμηλή», να το καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της.

- οι μηχανικοί μπορεί να συνάπτουν συμβάσεις διαμορφώνοντας ελεύθερα τις αμοιβές τους.