«Μετά την επίμονη υποβολή αιτημάτων εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, στην διατύπωση των οποίων πρωτοστάτησε και η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, εγκρίθηκε επιτέλους από το αρμόδιο Υπουργείο η σύναψη χιλίων τριακοσίων σαράντα οχτώ(1.348) συμβάσεων μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορούν ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Έτσι με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που  κοινοποιήθηκε χθες,  γνωστοποιείται ότι η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α μπορεί να συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου με δώδεκα (12) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής και του Εικαστικού Εργαστηρίου Ιεράπετρας, σύμφωνα με προηγούμενα αιτήματα μας, τα οποία ικανοποιούνται μερικώς.


Επίσης, με άλλο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίνεται η πλήρωση μιας θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, εξασφαλίζεται η λειτουργία της Μουσικής Σχολής και του Εικαστικού Εργαστηρίου και διευκολύνεται η λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχημάτων του Δήμου μας.