Δύο εργασίες Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης βρέθηκαν στις 25 πιο δημοφιλείς δημοσιεύσεις (top 25 hottest articles) που έχουν «κατεβάσει» οι χρήστες της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων περιοδικών ScienceDirect του Eκδοτικού Oίκου Elsevier (ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο σε όλες τις Επιστήμες), η οποία προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 επιστημονικά περιοδικά και 11.000 βιβλία (περισσότερα από 9,5 εκατ. άρθρα/κεφάλαια).

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη και του Επίκουρου Καθηγητή Φώτη  Πασιούρα με τίτλο “The impact of banking regulations on banks’ cost and profit efficiency: Cross-country evidence” βρέθηκε στην 6η θέση της σχετικής λίστας του περιοδικού International Review of Financial Analysis για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Το συγκεκριμένο περιοδικό έχει αξιολόγηση 3* (κατηγορία περιοδικών με υψηλή διεθνή αναγνώριση) από το Σύνδεσμο Σχολών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of UK Business Schools). Η μελέτη που παρουσιάζεται εξετάζει, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, την επίδραση του εποπτικού πλαισίου στην αποτελεσματικότητα κόστους (cost efficiency) και αποτελεσματικότητα κέρδους (profit efficiency) των τραπεζικών ιδρυμάτων, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των στοχαστικών συνόρων (stochastic frontier analysis). Το δείγμα της μελέτης καλύπτει την περίοδο 2000-2004 και αποτελείται από 2.853 παρατηρήσεις, οι οποίες προέρχονται από 615 εισηγμένες τράπεζες από 74 χώρες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

(α) τράπεζες οι οποίες λειτουργούν σε χώρες όπου το εποπτικό πλαίσιο ευνοεί την εποπτεία από την αγορά (δημοσιοποίηση πληροφοριών, πιστοληπτικές διαβαθμίσεις, κ.λπ.) αλλά και σε χώρες με υψηλή εξουσία των εποπτικών αρχών (εποπτικά μέσα, δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, κ.λπ.), έχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα κόστους και κέρδους, (β) υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αυξάνουν την αποτελεσματικότητα κόστους αλλά μειώνουν την αποτελεσματικότητα κέρδους, (γ) περιορισμοί σχετικά με τις δραστηριότητες των τραπεζών (π.χ. ασφαλιστικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες) μειώνουν την αποτελεσματικότητα κόστους αλλά αυξάνουν την αποτελεσματικότητα κέρδους.

Στο Elsevier η 2η εργασία

Επίσης, η εργασία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη και του Επίκουρου Καθηγητή Ευάγγελου Γρηγορούδη με τίτλο “Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard” βρέθηκε στην 1η θέση της σχετικής λίστας του περιοδικού Omega-The International Journal of Management Science (διεθνώς βρίσκεται στα 5 καλύτερα στον κόσμο σε ύλη “διοικητική επιστήμη” με Impact Factor: 3,467), καθώς και στην 11η θέση όλων των περιοδικών στις Επιστήμες Αποφάσεων (Decision Sciences) του Εκδοτικού Οίκου Elsevier  για το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011.

Το άρθρο αυτό έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων και ελέγχου στρατηγικής σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία Balanced Scorecard (BSC).

Για τις ανάγκες του συστήματος BSC (Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων ή Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας) καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι από τη διοίκηση του οργανισμού, με βάση την αποστολή, τις εταιρικές αξίες και το όραμά του, ενώ στη συνέχεια επιλέγεται ένα σύνολο κατάλληλων δεικτών μέτρησης επιδόσεων, το οποίο προέρχεται από τη στρατηγική του οργανισμού και στοχεύει αφενός στην αποτελεσματική μέτρηση των επιχειρηματικών επιδόσεων και αφετέρου στην αξιολόγηση της επιτυχούς εφαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται σε ένα μοντέλο πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, το οποίο συνθέτει τους επιμέρους δείκτες επίδοσης για κάθε μία από τις βασικές διαστάσεις του BSC. Το σύστημα που προτείνεται αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επικοινωνία με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους παρέχοντας ενημέρωση για την επιτυχία της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.