Παράταση ως τις 30 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε, για την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση εκείνων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία».

Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης είναι όσοι:

- υπέγραψαν σύμβαση στο Μέτρο 1.1 της Βιολογικής Γεωργίας μέχρι και την 31-12-2006

- είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ)

- κατέχουν νόμιμα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση 1 στρέμμα, στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης (ημερομ. Ανάρτησης της στο Διαύγεια: 18/11/11). Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα.

- διαθέτουν Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης για τα βιολογικά αγροτεμάχια τους, η οποία να καλύπτει τη νέα διετή περίοδο δέσμευσης τους

- να διαθέτουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 στην οποία να είναι δηλωμένα τα παραπάνω αγροτεμάχια

- δεν έχουν ενταχθεί οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης

Σημειώνεται ότι εναλλακτικά οι παραγωγοί που διαθέτουν αγροτεμάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νέες Εντάξεις δικαιούχων Πενταετούς Διάρκειας και μόνο για αυτά τα αγροτεμάχια.