Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ανανεώθηκε και για το 2012 η ανάθεση της διαδικασίας ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων των αγροτών στην ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Με πίστωση 34.652.982,37 ευρώ και κόστος ενεργοποίησης 28,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά αίτηση, η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, προβλέπει «την ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2012».

'Οπως αναγράφεται χαρακτηριστικά : «Αποφασίζουμε 1. Την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπονται στην αριθμ. 6023/ΡΜ/2011 Σύμβαση, την οποία έχουμε υπογράψει με την ένωση «ΠΑΣΕΓΕΣ- NEUROPUBLIC Α.Ε.», για την ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (στο εξής ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2012, στην τιμή των #28,17# ευρώ ανά αίτηση πλέον ΦΠΑ.

2. Το πλήθος των δικαιούχων γεωργών, για το έτος 2012, ανέρχεται σε 900.000 +/- 100.000 και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

3. Η συνολική δαπάνη δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 34.652.982,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Φ.29/110 ΚΑ 0873 και υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 3,072%. Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο νόμιμος φόρος (8%) επί της καθαρής αξίας των υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 2198/04.

4. Κατά τα λοιπά η αριθμ. 6023/ΡΜ/2011 υπογραφείσα Σύμβαση ισχύει ως έχει."