Στα 40 δισ. ευρώ υπολογίζει πλέον η Κυβέρνηση το ποσό που θα απαιτηθεί για την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, έναντι 30 δισ. ευρώ που προέβλεπε η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου.
 
Η μεγάλη απόκλιση των 10 δισ. ευρώ οφείλεται αφενός στο ότι το προωθούμενο PSI θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημιές τους κατόχους ομολόγων σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, στην μεγαλύτερη του αναμενομένου ύφεση, αλλά και στο ότι η έκθεση της BlackRock για την ποιότητα των δανεικών χαρτοφυλακίων των εμπορικών τραπεζών ανέδειξε προβλήματα μεγαλύτερα των αρχικά εκτιμώμενων.

Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδας έλαβε τα αποτελέσματα της έκθεσης της BlackRock από τα στοιχεία της οποίας θα προσδιοριστούν οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των ιδρυμάτων. Σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι τράπεζες θα γνωστοποιήσουν στην Κεντρική Τράπεζα τις συνολικές προβλέψεις που θα λάβουν για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε βάθος τριετίας, ήτοι μέχρι το τέλος του 2013.

Η Τράπεζα της Ελλάδας θα συνεκτιμήσει τα μακροοικονομικά δεδομένα, τις επισφάλειες των τραπεζών και τις ζημιές από το PSI και θα υπολογίσει τα πρόσθετα κεφάλαια που θα απαιτηθούν ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν βασικά ίδια κεφάλαια Core Tier 1 στο 10%. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε θα παραδοθούν τα αποτελέσματα και στις τράπεζες.

Από τις αρχές Μαρτίου και μέχρι τα τέλη Απριλίου οι τράπεζες θα πρέπει να καταθέσουν στην εποπτική αρχή αναλυτικές μελέτες που θα περιλαμβάνουν τρόπους για την εξεύρεση κεφαλαίων. Τα σχέδια αυτά θα αξιολογηθούν από την Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company που θα έχει το ρόλο του σύμβουλου αξιολόγησης των σχεδίων.

Η επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου και αυτό θα γίνει είτε με μέσα των ίδιων των τραπεζών, είτε μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είτε μέσα από συνδυασμό και των δύο.