Σχετικά με τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Χανιά 21ος αιώνας» κ. Κ. Βιρβιδάκη, σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, από την πλευρά του Δημάρχου Χανίων, επισημαίνονται τα εξής:

«Είναι απορίας άξιον, γιατί ο πρώην Δήμαρχος Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης, προσπαθεί να προκαταβάλει τις εξελίξεις και να δημιουργήσει εντυπώσεις για την ημερομηνία πραγματοποίησης του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, τη στιγμή που γνωρίζει ότι αυτή (η ημερομηνία) αφενός είναι ενδεικτική και αφετέρου έχει ενημερωθεί (σύμφωνα με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της 18ης Ιανουαρίου 2012 που του έχει αποσταλεί) πως στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, της 24ης Ιανουαρίου 2012, θα συζητηθεί ως 2ο θέμα «ο καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Χανίων έτους 2011».

Στη σχετική εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων – η οποία και επισυνάπτεται – ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, προτείνει τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων), ζητώντας τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα με τα όσα αναφέρει ο κ. Βιρβιδάκης.

Η σχετική εισήγηση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Θέμα: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2011 της Δημοτικής Αρχής Χανίων

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου (ενδεικτική ημερομηνία) του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προβούμε στον απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Χανίων για το έτος 2011 παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη διεξαγωγή της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.