Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας, ενημερώνονται οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης 2011 (στρεμματικά), που δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή μέρος αυτών ότι, για να λάβουν την παραπάνω ενίσχυση πρέπει άμεσα έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, να τα προσκομίσουν στη ΕΑΣ.

Σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί η αίτηση τους και δεν θα πληρωθούν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο)

2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΑΞΥ κ.τ.λ.)

4. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια)

5. Αντίγραφο Ε1 2011

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2011

Για τους νέους γεωργούς χρειάζεται επίσης:

1. Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών

2. Πράσινο πιστοποιητικό του οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού)