Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πίστωση των Λογαριασμών των επιδοτουμένων από την Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα θα ξεκινήσει την σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (3.457.337,17)