Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 079833/24-10-11 ΚΥΑ με θέμα τις Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» δίδεται δικαίωμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι είναι όσοι:

- είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος
- είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος
- είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΑΕ)
- έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το έτος 2011
- δεν έχουν ενταχθεί οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση Ενίσχυσης είναι:
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται από τη μηχανογραφική βάση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας δύο όψεων
3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων
4. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας
5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου
6. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα
7. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όταν η πιστοποίηση βρίσκεται σε ισχύ
8. Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων εφόσον ήδη υπάρχει

Σημειώνεται ότι όλα τα αντίγραφα παραστατικών πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Όσο για τα υπό ένταξη αγροτεμάχια αυτά θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα, να μην αντικαθίστανται από άλλα σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης και να έχουν ελάχιστη έκταση 1 στρέμμα, η οποία δεν πρέπει να μειώνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες φυτείες και 2 στρέμματα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Σε περίπτωση μικτών εκμεταλλεύσεων το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα.

Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσοι ήταν δικαιούχοι διετούς παράτασης κατά την 18/11/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προεκτυπωμένη αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ή στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες ΕΑΣ ή στα ΚΕΠΠΥΕΛ μετά την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με ευθύνη τους.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/1/2012 έως 29/2/2012.