Παρόλα αυτά όπως αναγγέλθηκε από τους κ.κ. Σκανδαλίδη και Διβάρη, αναμένονται αλλαγές και διορθώσεις στην προκήρυξη, που θα αφορούν τον προϋπολογισμό, ενώ επανεξετάζεται και η μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας που απαιτείται και των σχετικών ελάχιστων προϋπολογισμών.

Ειδικότερα εξετάζεται από το ΥπΑΑΤ η αύξηση του προϋπολογισμού για επενδύσεις στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, που με την πρόσκληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ. Ακόμη συζητούνε αλλαγές στο ύψος της προκαταβολής αμέσως μετά την έγκριση, δηλαδή να αυξηθεί από το 20% που ισχύει σήμερα. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά ηλεκτρονικά και μετά σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο και αντίγραφο) εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, για να ενταχτεί κάποιος στα σχέδια πρέπει να είναι γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Δεν χρειάζεται πλέον το ενοικιαστήριο στο φάκελο, καθώς η νόμιμη κατοχή κατοχυρώνεται από το έντυπο Ε1 και τη δήλωση ΟΣΔΕ. Για τα τρακτέρ η επιλεξιμότητα εξαρτάται πλέον από έναν τύπο που προκύπτει από την ιπποδύναμη και τις εκπομπές ρύπων, σε σχέση με τη βελτίωση που θα επιφέρει στη γεωργική του εκμετάλλευση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 285.000.000 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων ως εξής: ποσό 135.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης δικαιούχων στις περιοχές καπνοπαραγωγής (πρώην και νυν καπνοπαραγωγοί), ποσό 50.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού του μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 - 2013 (νέοι γεωργοί), και ποσό 100.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης δικαιούχων που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες (λοιποί δικαιούχοι).

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην Κοινή Ομάδα Αγοράς (ΚΟΑ) οπωροκηπευτικών δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) για δυνητικούς δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία «λοιποί δικαιούχοι» και συγχρόνως δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, ή «νέοι γεωργοί» που συγχρόνως είναι μέλη οργάνωσης/ομάδας παραγωγών κατά την έννοια του καν. (ΕΚ) υπ' αρ. 1234/07 του Συμβουλίου για τη θέσπιση «ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών», όπως ισχύει κάθε φορά.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 ευρώ) για επενδύσεις: μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής), μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, εγγείων βελτιώσεων, και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ευρώ).

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 ευρώ).

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων αξιοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ).

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας του και κυμαίνεται από 40% έως 75%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης ανέρχεται σε 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

(Αγροτύπος)