Μείωση στις αποδοχές τους θα διαπιστώσουν από σήμερα, Τρίτη, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι (από Φορείς κύριας ασφάλισης) και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο μισθωτοί, καθώς οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προχώρησαν στην αυξημένη παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το μισθό Ιανουαρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 εφαρμόζεται η αυξημένη μηναία παρακράτηση φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως διαμορφώθηκε με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 4024/2011 και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ.

Έτσι, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προσδιορίζουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.


Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στη συνέχεια κάθε μήνα διενεργείται αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ο ετήσιος φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με βάση την φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση φορολογούμενου. Ο φόρος αυτός μειώνεται κατά 1,5% λόγω της μηνιαίας παρακράτησης.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

1) Το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις. Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς.

Ο φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων ισοδυναμεί με το ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου φόρου. Ο υπολογισμός του φόρου για το δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αντιστοιχεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων-Πάσχα) ή επίδομα αδείας.

2) Το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις. Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατηθεί και από το ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Κάθε πρόσθετη παροχή που καταβάλλεται στον μισθωτό (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κ.λπ.) θα προστίθεται στον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος του, ενώ κάθε έκτακτο εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται στο μισθωτό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.λπ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή, ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε το έκτακτο αυτό ποσό.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, για ωρομίσθιους καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Παράδειγμα

Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 x 1.650 = 23.100 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.195 €

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.195 x 1,5% = 47,92 €

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.195 - 47,92 = 3.147,08/14 = 224,79 €

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:
3.147,08/14 = 224,79 €

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:
3.147,08/28 = 112,39 €

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:
3.147,08/28 = 112,39 €

Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14 x 1.650 = 23.100 (2%)

Συνεπώς:

Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού: 1,650 x 2% = 33 €
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων: 1,650 x 2% = 33 €
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα: 825 x 2% = 16,50 €
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας: 825 x 2% = 16,50 €

in.gr