Απαντώντας σε αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Φρ. Παρασύρη σχετικά με καταγγελίες της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου για τις τράπεζες που προβαίνουν σε μονομερείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατίθετο σε αυτούς, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ι. Κουτσούκος, τονίζει ότι η νομοθεσία ορίζει ως ακατάσχετο και προστατεύει το ποσό του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθεται σε λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης (άρθρο 982, παρ. 3, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Παράλληλα δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία, ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με ακατάσχετες απαιτήσεις (άρθρα 451, 463 Αστικού Κώδικα). Οι νομοθετικές προβλέψεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία ενός ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη.

Συνεπώς τονίζει ο κ. Κουτσούκος, οι «όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των τραπεζών με το ποσόν του τελευταίου μισθού ή της σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστικοί και οι τράπεζες που έκαναν χρήση αυτών, ζημίωσαν παράνομα τους οφειλέτες .

Για τους ίδιους λόγους απαγορεύεται η ανέκκλητη εξουσιοδότηση για την ανάληψη από τον λογαριασμό μισθοδοσίας του τελευταίου μισθού ή σύνταξης για την εξόφληση δόσεων δανείου προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μετά την εξέταση καταγγελιών επιβλήθηκαν εντός του 2011 πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών», σε τρεις τράπεζες που προέβαιναν σε μονομερείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατίθετο σε αυτούς.. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στη “Eurobank Ergasias”, πρόστιμο 100.000 ευρώ στην “Τράπεζα Πειραιώς” και πρόστιμο 60.000 ευρώ στην “Αγροτική Τράπεζα”.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε αθέμιτη χρέωση, ιδίως μάλιστα όταν αυτή συνδέεται με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο πολίτης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Εξάλλου, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει κινήσει τη διαδικασία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και για τα λεγόμενα «έξοδα καθυστέρησης» που επιβάλλουν ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα, πέραν των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή της μηνιαίας δόσης. Οι όροι που προβλέπουν τα εν λόγω έξοδα ελέγχονται ως καταχρηστικοί και παράνομοι.

Κλείνοντας την απάντηση του ο κ. Κουτσούκος υπογραμμίζει ότι το Υπουργείο Εργασίας θα εισηγηθεί ρύθμιση με την οποία κάθε καταθέτης θα δικαιούται να έχει έναν λογαριασμό στον οποίο καταθέσεις μέχρι ένα ορισμένο ποσό (πχ. 2000 ευρώ) θα είναι ακατάσχετες προκειμένου ο πολίτης να είναι σε θέση να διενεργεί όλες τις πληρωμές του τραπεζικά και να διαφυλάττει ένα ελάχιστο ποσό για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών του.